Les mer om tilskuddordningene ved å klikke her

Hvem kan søke støtte?

Stønad til kulturarbeid kan søkes av organisasjoner, institusjoner, enkeltpersoner og eventuelt andre grupper som er registrert/bosatt i Enebakk, eller skal utøve kulturvirksomhet i Enebakk.

Hvilke tilskuddsordninger finnes?

 • Tilskudd til anlegg og vedlikehold
 • Grunnstønad til organisasjoner
 • Stønad til spesielle tiltak (arrangementer)
 • Tiltak til integrering og barn/unge utenfor faste aktiviteter
 • Etableringsstønad
 • Kulturstipend

 
Finnes det søknadsskjemaer for ordningene?

Det finnes søknadsskjema for ordningen tilskudd til anlegg og vedlikehold, og til ordningen grunnstønad til organisasjoner. De øvrige ordningene finnes det foreløpig ikke egne skjemaer for.

Hvor finnes skjemaene?

Skjemaene finnes på kommunens nettsider www.enebakk.kommune.no eller fås ved henvendelse til servicetorget/kulturtjenesten.

Er det bestemte søknadsfrister som gjelder?

Lag, foreninger og organisasjoner kan søke tilskudd til anlegg og vedlikehold samt grunnstønad en gang i året. Denne fristen vil bli lyst ut på kommunens nettsider og i Enebakk Avis. I tillegg vil de organisasjonene som fikk denne typen tilskudd året før få tilsendt eget brev med info om søknadsfrist. De øvrige ordningene kan søkes gjennom hele året.

Hvor mye kan vi søke om?

Det er ikke fast satt noen øvre eller nedre søknadssum. Men retningslinjer for tilskudd til kulturformål i Enebakk sier at det ikke skal gis tilskudd til de tiltakene som tar sikte på økonomisk gevinst. Derfor gis det i noen tilfeller en underskuddsgaranti istedenfor et tilskudd. Dette sikrer at tiltaket kan gjennomføres uten at arrangøren blir sittende med et stort underskudd.

Hvordan behandles søknadene?

Når administrasjonen mottar en søknad vil denne bli gjennomgått for å sikre at all nødvendig informasjon er på plass. Dersom det mangler informasjon vil vi ta kontakt med søker for å få det som mangler.

Videre vil det, for de tilskuddsordningene det finnes en søknadsfrist for, bli utarbeidet en sak til hovedutvalg for kultur, oppvekst og skole som fatter vedtak om tilskudd. I disse tilskuddssøknadene vil det igjennom vedleggene være tilstrekkelig dokumentasjon til at tilskudd kan utbetales raskt etter utvalgsbehandlingen.

Søknader som mottas gjennom hele året kan stort sett avgjøres administrativt etter retningslinjer for stønad til kulturformål i Enebakk kommune. 


Hvor sender vi søknaden?

Søknader sendes til postmottak@enebakk.kommune.no eller til Enebakk kommune, Postmottak, Prestegårdsv. 4, 1912 Enebakk.

 

TILSKUDD TIL ANLEGG OG VEDLILKEHOLD

Denne ordningen kan søkes av frivillige organisasjoner som eier drift- og vedlikeholdsansvar for idrettsanlegg, lekeplass, kulturbygg eller forsamlingslokale i Enebakk. 

Det finnes eget skjema for ordningen, og den kan søkes en gang i året. Søknadsfrist 30.april 2017. 

Når søknaden sendes til kommunen skal følgende vedlegg være med:

 • kopi av attestert og revidert regnskap
 • årsmelding
 • årsmøtereferat
 • budsjett for søknadsåret
 • kopi av medlemsoversikt
 • dokumentasjon/beskrivelse av vedlikeholdsbehovet

 

GRUNNSTØNAD TIL ORGANISASJONER

Grunnstønad kan søkes av organisasjoner i Enebakk med medlemmer til og med fylte 19 år. Tilskuddet er ment å skulle gå til ordinær drift av en organisasjon. 

Det finnes eget skjema for ordningen, og det kan søkes en gang i året. Søknadsfrist 30. april 2017.  

Når søknaden sendes til kommunen skal følgende vedlegg være med

 • kopi av attestert og revidert regnskap
 • årsmelding
 • årsmøtereferat
 • budsjett for søknadsåret
 • kopi av medlemsoversikt

 

STØNAD TIL SPESIELLE TILTAK

Med spesielle tiltak menes aktivitet som ikke inngår i organisasjonens ordinære drift. Slik aktivitet kan være stevner, konserter, utstillinger, kulturkvelder osv.

Det gis ikke støtte til offentlige fester eller arrangementer som tar sikte på økonomisk vinning, eller til individuelle deltageravgifter og reiseutgifter i egenregi til ulike treningsleir og lignende. 

Det finnes foreløpig ikke et bestemt skjema for denne typen søknader slik at søknaden fremmes i brevform. Det er ingen bestemt søknadsfrist, men søknaden skal fremmes i god tid før arrangementet skal avvikles. Søknaden må inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er, når skal arrangementet avvikles, et budsjett som viser utgifter og inntekter, og en finansieringsplan.

 

TILTAK TIL INTEGRERING AV BARN/ UNGE UTENFOR FASTE AKTIVITETER

Her menes tiltak som skiller seg klart ut som en egensatsing rettet mot målgruppen. Det kan være kulturkvelder rettet mot minoriteter eller aktivitetsgrupper med særskilt tilrettelegging.

Det finnes foreløpig ikke et bestemt skjema for denne typen søknader slik at søknaden fremmes i brevform. Det er ingen bestemt søknadsfrist, men søknaden skal fremmes i god tid før aktiviteten igangsettes. Søknaden må inneholde opplysninger om målgruppen, aktiviteten og enkelt budsjett som viser utgifter og inntekter.

 

KULTURSTIPEND

Kulturstipendet for Enebakk har til formål å hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen. Stipendet kan tildeles enkeltpersoner som bor og/eller arbeider i Enebakk, og skal benyttes til å gjennomføre særlige kulturarbeidsoppgaver, utdanning eller perfeksjonering for aktiv kulturinnsats. 

Det finnes et bestemt søknadsskjema, og det kan søkes en gang i året.

Søknadsfrist 20. mars 2017.

_
_
_