Spillemidler

Spillemiddeltilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger kan søke om tilskudd fra spillemidlene til idrettsanlegg. For slike sammenslutninger gjelder bl.a at vedtektene må inneholde bestemmelser som sikrer idretten, og/eller det offentlige, kontroll med eierforhold og drift. Vedtektene skal forhåndsgodkjennes av departementet. Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere. Som søkere om tilskudd til anlegg med store bygge- og driftskostnader, f.eks svømme- og idrettshaller, godtas i regelen bare en kommune, eventuelt fylkeskommune.

Det kan søkes om tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet, og som ikke er underlagt kommersielle interesser.

Mer informasjon fås ved henvendelse til kulturtjenestsen, som utlyser søknadsfrist en gang pr. år. Søknader leveres elektronisk, og søknadsskjema finnes på www.idrettsanlegg.no. Der finner du også mer om retningslinjer og krav til søknaden.

SPILLEMIDLER TIL NÆRMILJØANLEGG
Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til nærmiljøanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, velforeninger, borettslag, andelslag eller andre sammenslutninger. Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller kunne omdannes til fortjeneste for private eiere.

Nærmiljøanlegg definisjon
Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivietet, hovedsakelig beliggende i tilknyttning til bo- og/eller oppholdsområder.

Områdene skal være fritt allment tilgjengelige og beregnet på egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen forøvrig. Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet eller ordinære konkurranser i idrett. Tradisjonelle redskapslekeplasser er ikke tilskuddsberettiget.

Mer informasjon fås ved henvendelse til kulturtjenesten, som utlyser søknadsfrist en gang pr. år. Søknader leveres elektronisk, og søknadsskjema finnes på www.idrettsanlegg.no. Der du også finner mer om retningslinjer og krav til søknaden.

 

_
_
_